خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

   

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">مدلهای اکسپرس:

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">M2070
  M2074
  M2078
  M2070W
  M2074W
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> M2078W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> MENU_BACK_LEFT_RIGHT_Ok_STOP/CLEAR_MENU
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> وارد TECH MENUشده و در قسمت SYSTEM SETU گزینه REPORT را یافته و یکبار CONFIGURATION را انتخاب نموده و یک بار هم SUPPLIES INFO را انتخاب نموده و OK  کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود. در ریپورت Configuration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید . و در ریپورت Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.Serial Noرا مشاهده کنید .
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">  

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">مدلهای دارای فکس یا گوشی مانند:

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3405F
  SCX-3405FH
  SCX-3405FW
  SCX-3405HW
  SCX-4623F
  SCX-4623FH
  SCX-4655FN
  SCX-4655HN
  SCX-4824FN
  SCX-4828FN
  SF-650P

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  MENU - #  - 1 - 9  - 3  - 4  - MENU

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">
  وارد
  TECH MENU شده و Report و All Report را یافته و OK کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود. در ریپورتی با نامConfiguration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید . و در ریپورت با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crum دستگاه(.Serial Noرا مشاهده کنید .
  در صورتی که در ریپورت شما شماره سریال دستگاه وجود ندارد از طریق منوی دستگاه به روش زیر شماره سریال را بیابید. روی پنل پرینتر مسیر زیر را بیابید:
  menu system setup  maintenance - serial number 
  روی نمایشگر پرینتر شماره سریال دستگاه نشان داده می شود.

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دستگاه های سه کاره مانند:

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3200
  SCX-3205
  SCX-3207
  SCX-3205W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3400
  SCX-3405
  SCX-3407
  SCX-3405W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  STOP _  - _  - _  STOP _  STOP _   + _   +
  اگر مراحل را درست انجام داده باشید عبارت 
  UC را در نمایشگر پرینتر خواهید دید، حال دکمه - را چند بار فشار دهید تا AAنشان داده شود، سپس START را بزنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود . در ریپورتی با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Numberو شماره ورژن دستگاه (Firmware Versionرا بیابید . و در ریپورت با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.Serial Noرا مشاهده کنید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-310

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-315

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-320

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-325

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">وقتی که پرینتر در حالت آماده به کار قرار دارد(Ready Mode) کلید      Stop/Cancel  را فشرده  و به مدت 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید . با این کار     ( machine report ( configuration page   پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-620ND

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید . . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3170

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3175

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلید Menu را آنقدر بزنید تا وارد System Setup شوید و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید . . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3180

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3185

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .. . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1640

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1641

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1645

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و نگه دارید تا چراغ On-line/Error  روشن شود و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1660

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1665

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1667

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Print Screen   را  فشار داده و تا 10 ثانیه  نگه دارید تا چراغ به آرامی  روشن شود و کلید را رها کنید  . با این کار machine report (configuration page) پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1910

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1911

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1115

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1916

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و تا 5 ثانیه  نگه دارید  و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2160

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2165

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2165W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">روی پنل پرینتر دکمه بالای پاور را به مدت تقریبا 8 ثانیه نگه دارید تا چراغ پرینتر شروع به چشمک زدن کرده و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید تا یکی از ریپورت ها پرینت شود ، سپس یک بار دیگر دکمه را نگه دارید ولی بعد از ثابت شدن چراغ دکمه را رها نکنید و همچنان نگه دارید تا چراغ پرینتر مجددا چشمک زن شده و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید تا یکی دیگر از ریپورت ها پرینت شود. در ریپورتی با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Number) و شماره ورژن دستگاه (Firmware Version) را بیابید . و در ریپورت با نام SuppliesInformation می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.Serial No) را مشاهده کنید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2240

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2241

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2245

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و نگه دارید تا چراغ On-line/Error  روشن شود و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2520

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2525

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2580

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2850

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2855

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و تا 5 ثانیه  نگه دارید  و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> فروش فریمور هک شده پرینتر سامسونگ+ریست پرینتر مبین

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-3300

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-3310

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-3710

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید . . با این کار  ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3200

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3205

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/ Clear   را  فشار داده و تا 2 ثانیه  نگه دارید  و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4200

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4300

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  MENU-COPYIES-LEFT-RIGHT-MENU-STOP
  اگر مراحل را درست انجام داده باشید در نمایشگر پرینتر عبارت
  flash را خواهید دید که جلوی آن ورژن نشان داده شده است .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4600

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4622

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4623

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید با  کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Yes را برای Print? یافته و OK کنید . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  SCX-4824

  SCX-4828

  کلید Menu را آنقدر بزنید تا وارد System Setup شوید و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست

  (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید . . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرينترسامسونگ" href="http://www.iranian95.gq/go/?u=http://www.aparat.com/v/1cDaS/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%BE_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1_Samsung_ML-1660_V34" rel="nofollow" target="_blank"> فيلم آموزشي

   

  نمونه هاي ريپورت

     این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : توانید ,configuration ,بیابید ,کلیدهای ,یافته ,version ,کلیدهای جهتی ,firmware version ,بوسیله کلیدهای ,report configuration ,machine report ,machine report configuration ,report configuration page پرینت ,کار  machine report ,کنید دوباره بوسیله ,
  آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر