تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

  blogfa.resetprinter92.com/" target="_blank">
  وارد
  TECH MENU شده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">  و در ریپورت از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.picofile.resetprinter92.resetprinter92.resetprinter92.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www. در ریپورت Configuration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده تا چراغ On-line/Error  روشن شود ML-2245

  و سپس رها کنید .resetprinter92.com/" target="_blank">CLX-3175

  ML-3310

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">SCX-4600

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.aparat.ir" target="_blank"> و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید و OK کنید با  کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Yes را برای Print? یافته SCX-4824

  Serial No) را مشاهده کنید .com/" target="_blank"> ML-1911

  ML-1640

  و همچنان نگه دارید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.jpg" alt="" width="174" height="134" />

  و یکبار CONFIGURATION را انتخاب نموده   از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.com/" target="_blank">ML-2165W

  ML-2165

  ML-3710

  تا ریپورت دستگاه پرینت شود. سپس START را بزنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  MENU - #  - 1 - 9  - 3  - 4  - MENU

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.resetprinter92.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.com/" target="_blank"> وارد TECH MENUشده ML-1916

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www. MENU_BACK_LEFT_RIGHT_Ok_STOP/CLEAR_MENU
  با این کار
   ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .jpg" alt="" width="160" height="132" />

  و نگه دارید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و OK کنید از ریپورت ها پرینت شود.com/file/8167984642/ml_3310.resetprinter92.com/" target="_blank">CLP-310

  تا چراغ On-line/Error  روشن شود و OK کنید SCX-4622

  Serial Noرا مشاهده کنید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="174" height="135" />

  و کلید را رها کنید  .jpg" alt="" width="174" height="135" />

  با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.com/" target="_blank"> 

   

  و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa. کلید Menu را آنقدر بزنید و All Report را یافته و نگه دارید ML-1660

  ML-2520

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">  M2078W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/ Clear   را  فشار داده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا یکی دیگر SCX-3200
  SCX-3205
  SCX-3207
  SCX-3205W

  ML-1910

  CLP-320

  CLP-325

    با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/7851249779/test_1.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Print Screen   را  فشار داده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-2240

  تا وارد System Setup شوید دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-2160

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">وقتی که پرینتر در حالت آماده به کار قرار دارد(Ready Mode) کلید      Stop/Cancel  را فشرده  و کلید را رها کنید  .com/" target="_blank">کلید Menu را آنقدر بزنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا چراغ به آرامی  روشن شود و از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crum دستگاه(.resetprinter92.resetprinter92.resetprinter92.ir" target="_blank"> تا 5 ثانیه  نگه دارید 

  M2070
  M2074
  M2078
  M2070W
  M2074W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank"> کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  STOP _  - _  - _  STOP _  STOP _   + _   +
  اگر مراحل را درست انجام داده باشید عبارت 
  UC را در نمایشگر پرینتر خواهید دید.resetprinter92.com/file/8167991218/ml1660.blogfa.com/" target="_blank">ML-1665

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/7851250000/teset_2.com/file/8165512842/Samsung_CLP360W_V3_00_01_14_CRUM_.
  در صورتی که در ریپورت از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> تا وارد
  System Setup شوید و در ریپورت با نام SuppliesInformation می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.com/" target="_blank">SCX-3205

  ML-1641

  و از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.com/" target="_blank">  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .com/" target="_blank">CLP-315

  و OK کنید CLP-620ND

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و در قسمت SYSTEM SETU گزینه REPORT را یافته کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> با نام
  Configuration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید .blogfa.com/file/8164494292/101.ir" target="_blank"> و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> و OK کنید   با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.

  از طریق منوی دستگاه به روش زیر شماره سریال را بیابید.resetprinter92.com/" target="_blank">مدلهای اکسپرس:

  از ثابت شدن چراغ دکمه را رها نکنید SCX-4623

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4300

  (> < ) Configuration را یافته   تا چراغ پرینتر مجددا چشمک زن شده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.

  تا ریپورت دستگاه پرینت شود.resetprinter92.jpg" alt="" width="174" height="135" />

  ML-3300

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-2241

  CLX-3185

  SCX-3200

  و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید ML-2850

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="174" height="135" />

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته با این کار machine report (configuration page) پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Numberو شماره ورژن دستگاه (Firmware Versionرا بیابید .blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.picofile.ir" target="_blank"> و یک بار هم SUPPLIES INFO را انتخاب نموده و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته CLX-3170

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.jpg" alt="" width="144" height="124" />

  و OK کنید .blogfa.blogfa.ir" target="_blank"> و در ریپورت از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا چراغ پرینتر شروع به چشمک زدن کرده   از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/8167583876/310N.ir" target="_blank"> تا 2 ثانیه  نگه دارید  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/8168002284/ML_1640_.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و OK کنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="140" height="104" />

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.resetprinter92. و و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و OK  کنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.ir" target="_blank"> و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید .blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">SCX-4200

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا یکی


،

 

با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .blogfa.ir" target="_blank"> و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته

و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .com/" target="_blank">ML-1667

تا 5 ثانیه  نگه دارید  مدلهای دارای فکس یا گوشی مانند:

با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .picofile.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید .com/" target="_blank">ML-2855

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده است .blogfa.com/" target="_blank">دستگاه های سه کاره مانند:

SCX-4828

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">SCX-3400
SCX-3405
SCX-3407
SCX-3405W

SCX-3405F
SCX-3405FH
SCX-3405FW
SCX-3405HW
SCX-4623F
SCX-4623FH
SCX-4655FN
SCX-4655HN
SCX-4824FN
SCX-4828FN
SF-650P

شما شماره سریال دستگاه وجود ندارد از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته با این کار     ( machine report ( configuration page   پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-1645

و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .com/" target="_blank">  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">روی پنل پرینتر دکمه بالای پاور را به مدت تقریبا 8 ثانیه نگه دارید و به مدت 5 ثانیه نگه دارید و در ریپورت Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.

با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرينترسامسونگ" href="http://www.

 فيلم آموزشي

 

نمونه هاي ريپورت

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www. و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www. و Report از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.picofile.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا 10 ثانیه  نگه دارید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و کلید را رها کنید  .com/" target="_blank">  با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Number) و شماره ورژن دستگاه (Firmware Version) را بیابید .com/file/8167584984/3180.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از ریپورت ها پرینت شود ، حال دکمه - را چند بار فشار دهید تا AAنشان داده شود، سپس یک بار دیگر دکمه را نگه دارید ولی بعد از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته CLX-3180

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.

با این کار  ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .blogfa.resetprinter92.jpg" alt="" width="139" height="100" />

ML-2580

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-1115

تا ریپورت دستگاه پرینت شود .ir" target="_blank"> و OK کنید و کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
MENU-COPYIES-LEFT-RIGHT-MENU-STOP
اگر مراحل را درست انجام داده باشید در نمایشگر پرینتر عبارت
flash را خواهید دید که جلوی آن ورژن نشان داده شده
از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">  

این مطلب تا کنون 69 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 31 تير 1394 [
گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172551
 • بازدید امروز :278564
 • بازدید داخلی :13218
 • کاربران حاضر :145
 • رباتهای جستجوگر:297
 • همه حاضرین :442

تگ های برتر